Protocol

Website-Langste-Dag-2017
De Langste Dag is een succes. Handelaars willen zeker en vast hun kraampje uitstallen voor de 100.000 bezoekers van die dag. Het succes van de Langste Dag is er wel niet vanzelf gekomen, maar dankzij de niet aflatende inspanningen van Leuven Handelt! , nu Liefst Leuven, de stad Leuven en vooral de deelnemende wijken met hun leden en onze sponsors.

Regels

De organisatie sluit een veiligheidsprotocol af met de evenementenpolitie en de stad.Dat protocol bepaalt wie, wat , waar en hoe alles gebeurt. Het protocol legt ook vast wie mag deelnemen aan deze braderie.Voor de start van het evenement controleert de politie de verschillende wijken op toelating tot buitenstand en het voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. In de loop van de dag zijn er ook nog anonieme controles.

De Langste Dag loopt van 10u tot 20u – alle buitenstanden & toebehoren  kunnen pas na 20u opgeruimd en afgevoerd worden.

Het algemeen verkeer en de stadsbussen rijden terug vanaf 21.00u.

Toelatingen buitenstands

Toelatingen buitenstand worden alleen verleend door de organisatie en alle deelnemers worden derhalve vooraf op de lijst en de plannen aangeduid. Elke deelnemende wijk levert hiertoe aan de organisatie een lijst van de handelaars met een buitenstand vóór 20 mei. Alleen de handelaars die volgende afspraken onderschrijven zijn toegelaten om deel te nemen met een buitenstand:

– Zij die op de lijst van Liefst Leuven staan en beschikken over een toelatingssticker.
– Erkennen het politiereglement te hebben gelezen.
– Binnen de hen toegewezen plaats blijven (1,5 meter van de gevel en een middendoorgang op straat tussen de kramen van minstens 4 meter). Deelnemende handelaars plaatsen een kraam/stand voor hun eigen gevel. Er wordt rekening gehouden met een veiligheidsdoorgang van 1,5 meter tot de gevel. De standen worden geplaatst conform het veiligheidsprotocol (4 meter doorgang conform de veiligheidsvoorschriften) en zijn voorzien van een toelatingsbewijs. In de Mechelsestraat is een uitzondering voorzien met standen die tegen de gevel geplaatst worden.
– Ervoor zorgen dat het aanbod op de stand betrekking heeft op de activiteit van de betreffende handelszaak en uitgebaat wordt door de handelszaak in kwestie.
Doorverhuren of ter beschikking stellen van de braderiestanden aan derden is ten strengste verboden.
– Eet- en drankgelegenheden die op jaarbasis over een terrasvergunning beschikken mogen in geen geval , zonder schriftelijke toestemming, gebruik maken van terrasuitbreiding.
– Eventuele animatie op de buitenstand van deelnemende handelaars moet vooraf goedgekeurd zijn door de LD organisatie en moet voldoen aan het thema en de globale kwaliteitsnorm van het evenement en mag zich niet buiten de eigen buitenstandruimte bevinden. (af te spreken met wijkverantwoordelijke en Mady als coördinatrice van De Langste Dag)

Wijken die niet deelnemen aan de braderie

Krijgen ook niet de toelating om buitenstanden te plaatsen en animatie te voorzien, welke dan ook

Sampling & flyering

Sampling of/en flyering op het parcours zijn alleen mogelijk mits voorafgaande toelating van de LD organisatie. Dit gebeurt hoe dan ook onder welbepaalde voorwaarden en rekening houdend met de door de Langste Dag afgesloten sponsorovereenkomsten. De aard van flyering en sampling wordt door de organisatie vastgelegd en opgenomen in het dossier.

Straattheater

Alleen de animatie, geboekt door de Liefst Leuven organisatie, is toegelaten op het parcours.

VEILIGHEIDSPROTOCOL

Voor de duidelijkheid sommen we hierna enkele principes van het protocol op.
Deze regels zullen effectief gecontroleerd worden op de Langste Dag. Er is een rondgang voorzien bij de aanvang van de Langste Dag en voortdurend zal de politie patrouilleren. Standen die niet in orde zijn en niet toegelaten standen zullen hoe dan ook verwijderd worden.

Alleen toegelaten buitenstands

Buitenstands zijn toegelaten mits de toestemming van de organisatie. In praktijk overlegt elke handelaar die voor zijn eigen deur wil staan hiervoor met zijn wijkvoorzitter. Deze laatste maakt de lijst op die zal weergeven wie een stand kan plaatsen. Alle andere standen (niet behorend tot de standen van deelnemende handelaars voor hun eigen gevel) worden alleen toegelaten door LL. Het zal heel eenvoudig te controleren zijn, aan de hand van de speciale toelatingsbewijzen die door de organisatie/wijkvoorzitter zullen verdeeld worden  Hoe dan ook staan de stands nooit voor doorgangen naar particuliere woningen. De aan het publiek voorbehouden doorgangen moeten vrij blijven. In de straten waar er geen 4 meter vrije ruimte kan gehouden worden, wordt een “redelijke” oplossing toegelaten, op voorwaarde dat de standen vlot verplaatsbaar zijn.

Veiligheid

Elke stand moet voorzien zijn van een goedgekeurd blusapparaat 6 kg ABC of 5 kg CO2 en moet deze kunnen bedienen!

Er mag geen afval achterblijven, dus voorzie een vuilbak. Wanneer gasinstallaties gebruikt worden moeten deze voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften, zowel wat de aansluitdarmen betreft als de gasflessen zelf. Alle vuren zijn verboden als ze niet afgeschermd zijn van het publiek (nadars). Etenswaren moeten bewaard worden volgens de wettelijk geldende normen (HACCP). Elke eetstand moet ook een branddeken bij de hand hebben.

Synthese

1. Alleen toegelaten buitenstands.
2. Buitenstand zijn van de eigen zaak en met de eigen producten.
3. Stands moeten voldoen aan het veiligheidsprotocol (+ brandblusser)
4. Geen flyering zonder toelating, overtredingen worden bestraft!
5. Alleen door de organisatoren goedgekeurde animatie in de wijken.
6. Afsluitdatum voor doorgeven deelname van de wijkvoorzitter aan Mady is 20 mei.
7. Uitzonderingen alleen mogelijk na goedkeuring.
8. Overtredingen van welke aard ook zullen worden geverbaliseerd
zie ook: www.delangstedag.be